Regulamin wypożyczania sprzętu wodnego w "Przystani Rospuda"

1. Organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji sprzętu w firmie "Przystań Rospuda".
2. Tylko organizator spływu upoważniony jest do jakichkolwiek zmian w ustaleniach poczynionych wcześniej firmą "Przystań Rospuda".
3. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w organizowanych spływach kajakowych organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od jej prawnego opiekuna.
4. Organizator (zgłaszający grupę na spływ) zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich spływ się odbywa.
5. Organizator spływu zobowiązany jest do sprawdzenia czy stan zdrowia uczestników umożliwia im wzięcie udziału w imprezie i bierze za to pełną odpowiedzialność.
6. Firma "Przystań Rospuda" nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub mienia.
7. Każdy z uczestników ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie lub pozostające pod jej opieką osoby szkody i zobowiązany jest do ich naprawy lub pokrycia kosztów ich naprawy.
8. Firma "Przystań Rospuda" na pisemną prośbę organizatora może objąć grupę ubezpieczeniem NW. W takim przypadku wymagana jest lista uczestników spływu wraz z szczegółowymi danymi osobowymi. Koszt ubezpieczenia NW obciąża dodatkowo organizowaną grupę.
9. Firma "Przystań Rospuda" nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
10. Firma "Przystań Rospuda" nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na terenie jej siedziby samochody a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
11. W przypadku braku możliwości transportu kajaków i/lub osób z winy uczestników spływu, firma rości sobie prawo do zmiany godziny transportu na każdą najbliższą - dla niej odpowiednią.
12. Wcześniejsze niż to ustalono terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez firmę "Przystań Rospuda" i mogą być zrealizowane wyłącznie na jej warunkach w zakresie jw.
13. Firma "Przystań Rospuda" rości sobie prawo do takiego zorganizowania transportu powrotnego określonego w poszczególnych umowach by w rezultacie wywiązać się dokładnie z wcześniejszych zobowiązań.
14. Każdorazowo organizator spływu potwierdzi na firmowych dokumentach firmy "Przystań Rospuda" ilości wydanego sprzętu oraz wykaz sprzętu, z jakiego uczestnicy zrezygnowali (w szczególności kamizelek asekuracyjnych).
15. Firma "Przystań Rospuda" zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu.
16. Każdy spór wynikły w związku z umową świadczenia usług przez firmę "Przystań Rospuda" w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.
17. Doba w wypożyczalni rozpoczyna się o godzinie 8:00 i kończy się o godzinie 8:00 dnia następnego.
18. Osoba wypożyczająca sprzęt jest zobowiązana oddać go w takim samym stanie, w jakim go wypożyczyła w przypadku zniszczenia opłata dodatkowa według cennika.
19. Zabrania się korzystania ze sprzętu pływającego bez kamizelek asekuracyjnych.
20. Nie wolno kąpać się w kamizelkach asekuracyjnych ani na nie siadać.
21. W przypadku zwrotu zabrudzonych kamizelek dopłata 5 zł od kamizelki (koszt czyszczenia).
22. Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie w firmie "Przystań Rospuda" jednoznaczna jest z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

Wypożyczany sprzęt jest czysty i w dobrym stanie technicznym, w przypadku oddania sprzętu uszkodzonego bądź brudnego pobieramy następujące opłaty:
  - pranie kamizelki asekuracyjnej 5zł
  - za zniszczony sprzęt pobieramy opłatę ustaloną indywidualnie.

Cena za transport kajaków ustalana jest indywidualnie.